Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄏㄨˋ
Korean(Eum): 호 [ho]
Korean(H/E): 서로 호
Japanese(On): ご, こ [go, ko]
Japanese(Kun): たがい [tagai]
Cantonese: wu6
Vietnamese: hỗ
Hist. Tang: hò
------------------------------------------------------------
Definition: mutually, reciprocally
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [7.2]
Total strokes: 4
Radical:
Frequency: 4
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E92
Big Five: A4AC
GB 2312: 2705
JIS X 0208-1990: 2463
KSC 5601-1989: 9127
Cangjie: MVNM
Four-corner Code: 1010.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10014.010
Kang Xi: 0086.090
CiHai: 64.101
Morohashi: 00255
Dae Jaweon: 0178.020

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I hù (1) (象形。 是一种绞绳用的工具。 本义: 绞绳用的工具) (2) 同本义 [a implement that use to wind up cord] 段玉裁注: 今绞绳者尚有此器。 从竹, 象形, 谓其物象工字; 中象人手推握也。 (3) 差错 [error; mistake] 各有乘互。 陆法言《切韵序》 (4) 古代挂肉的木架 [meatrack] 共其牛牲之互。 《周礼·牛人》。 郑玄注: 互, 若今屠家县肉格。 …   Advanced Chinese dictionary

 • — hù ㄏㄨˋ 〔《廣韻》胡誤切, 去暮, 匣。 〕 1.古代掛肉的木架。 《周禮‧地官‧牛人》: “凡祭祀, 共其牛牲之互。” 鄭玄 注: “互, 若今屠家縣肉格。” 《文選‧張衡〈西京賦〉》: “置互擺牲, 頒賜獲鹵。” 薛綜 注: “互, 所以掛肉。” 2.門, 巷門。 《周禮‧秋官‧修閭氏》: “邦有故, 則令守其閭互。” 賈公彥 疏: “恐有姦非, 則命各遣守閭里巷門。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: hu4 解释: 彼此、 相互。 如: “互敬互爱”、 “互助合作”、 “互通有无”、 “互不退让”。 交错的。 文选·嵇康·琴赋: “互岭巉岩, 岝崿岖崟。 ”唐·杜甫·宿花石戍诗: “四序本平分, 气候何回互。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:hu4 彼此﹑相互。 如: “互敬互愛”﹑“互助合作”﹑“互通有無”﹑“互不退讓”。 交錯的。 文選·嵇康·琴賦: “互嶺巉巖, 岝崿嶇崟。” 唐·杜甫·宿花石戍詩: “四序本平分, 氣候何迴互。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【호】 서로; 어긋 매기다; 번갈아 들다; 고기 시렁; 울짱 (목책) 실패에 실을 감은 모양을 본뜬 글자. 二부 2획 (총4획) each other; mutually, reciprocally ゴ·たがい 犬牙差互 (견아차호) 개 이빨 모양으로 서로 엇갈림. 相互主義 (상호주의) 국제상 두 나라 사이에 서로 이해 (利害) 를 교환하는 주의. 互有長短 (호유장단) 서로 장점과 단점이 있음 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — hù (1) ㄏㄨˋ (2) 彼此: ~相。 ~助。 ~利。 ~生。 (3) 郑码: BDZM, U: 4E92, GBK: BBA5 (4) 笔画数: 4, 部首: 二, 笔顺编号: 1551 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 호 서로 4 strokes 입구+한일 …   Korean dictionary

 • — <亙>  恆  堩  緪  絚  宐  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 互見 — (互見, 互见) I 互相參見。 北魏 酈道元 《水經注‧濁漳水》: “ 漳水 出 鹿谷山 , 與 發鳩 連麓而在南, 《淮南子》謂之 發苞山 , 故異名互見也。” 《新五代史‧職方考》: “ 五代 短世, 無所遷變, 故亦不復錄, 而錄其方鎮軍名, 以與前史互見之云。” II 交互出現。 《後漢書‧盧植傳》: “比年地震, 彗孛互見。” 晉 葛洪 《抱樸子‧省煩》: “今五禮混撓, 雜飾紛錯, 枝分葉散, 重出互見。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 互见 — (互見, 互见) I 互相參見。 北魏 酈道元 《水經注‧濁漳水》: “ 漳水 出 鹿谷山 , 與 發鳩 連麓而在南, 《淮南子》謂之 發苞山 , 故異名互見也。” 《新五代史‧職方考》: “ 五代 短世, 無所遷變, 故亦不復錄, 而錄其方鎮軍名, 以與前史互見之云。” II 交互出現。 《後漢書‧盧植傳》: “比年地震, 彗孛互見。” 晉 葛洪 《抱樸子‧省煩》: “今五禮混撓, 雜飾紛錯, 枝分葉散, 重出互見。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 互體 — (互體, 互体) 1.《易》卦上下兩體相互交錯取象而成之新卦, 又叫“互卦”。 如《觀》為《坤》下《巽》上, 取其二至四爻則為《艮》, 三至五爻則為《坤》。 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧隱秀》: “辭生互體有似變爻。” 清 王鳴盛 《蛾術編‧說錄二‧南北學尚不同》: “若無互體, 六十四卦只說六十四事, 何以彌綸天地、經緯萬端乎?” 2.舊體詩修辭手法之一。 謂一聯上下兩句文意互相映襯補充。 宋 羅大經 《鶴林玉露》卷七: “ 杜少陵 詩云: ‘風含翠篠娟娟凈, 雨裛紅蕖冉冉香’,… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.